Deconstructing Macbeth: The Hyperontological View

B́a trước
Fairleigh Dickinson Univ Press, 1990 - 261 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Macbeth is discussed in relation to Derrida's notion of the metaphysics of presence. Fawkner argues that the quest for metaphysical certitude in Macbeth is related to the hero's transformation from a heroic to a post-heroic status.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Acknowledgments
7
Notes
219
Terminological Usage
233

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục