Stick Control: For the Snare Drummer

B́a trước
Alfred Music, 6 thg 11, 2013 - 48 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
George Lawrence Stone's Stick Control is the original classic, often called the bible of drumming. In 1993, Modern Drummer magazine named it one of the top 25 drumming books of all-time. In the words of the author, this is the ideal book for improving "control, speed, flexibility, touch, rhythm, lightness, delicacy, power, endurance, preciseness of execution, and muscular coordination," with extra attention given to the development of the weak hand. This indispensable book for drummers of all types includes hundreds of basic to advanced rhythms and moves through categories of single-beat combinations, triplets, short roll combinations, flam beats, flam triplets and dotted notes, and short roll progressions.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Copyright
1
George Lawrence Stone Biography
2
Preface
3
How to Practise Stick Control
4
Single Beat Combinations
5
Triplets
8
Short Roll Combinations Single Beat Rolls
10
Short Roll Combinations Double Beat Rolls
11
Flam Beats
16
Short Rolls in 68
24
Review of Short Rolls in 68
28
Combinations in 38
30
Combinations in 24
33
Flam Triplets and Dotted Notes
34
Short Roll Progressions
38
Short Roll Progressions and Triplets
44

Short Roll Combinations
12
Review of Short Roll Combinations
13
Short Rolls and Triplets
14
Inside Back Cover
49
Back Cover
50

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2013)


Thông tin thư mục