Fighting for Defeat: Union Military Failure in the East, 1861-1865

B́a trước
U of Nebraska Press, 1 thg 1, 1992 - 256 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
"This excellent and provocative work concludes with a chapter suggesting how the image of Southern military superiority endured in spite of defeat."-Civil War History

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

North and South
1
The Plantation and the Garrison
26
Prelude
48
The Penalties of Defeat
71
One Mans Role
87
Desperate Measures
104
Fighting for Defeat
128
War in Earnest
151
Losing the Peace
175
Notes
197
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (1992)

Michael C. C. Adams, a professor of history at Northern Kentucky University, is the author of The Great Adventure: Male Desire and the Coming of World War I (1990).

Thông tin thư mục