Vietnamese Ceramics: With an Illustrated Catalogue of the Exhibition

B́a trước
Carol M. Young, Marie-France Dupoizat, Elizabeth W. Lane
Southeast Asian Ceramic Society, 1 thg 1, 1982 - 181 trang
0 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Ceramics of the 11th16th Centuries
9
Lecturer in History National University of Singapore
25
13th 19th
38
Bản quyền

1 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục