Annual Register, Tập 12

B́a trước
Edmund Burke
1769

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

State of the belligerant powers Expedition to the Mediterranean Turky
1
Harmony at preſent ſubſiſting between the great powers of the empire
30
ſuits Is obliged to cede Avignon and the Vanaiſin to France King
36

21 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục