The British Museum Encyclopedia of Native North America

B́a trước
Indiana University Press, 1999 - 213 trang
2 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This encyclopedia explores American Indian history from a Native perspective, through alphabetical entries on events, issues, contemporary and historical art, mythology, gender roles, economics, contact between Indians and Europeans, political sovereignty and self-determination, land and environment. Book jacket.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

The British Museum encyclopedia of native North America

Đánh giá của Người dùng  - Not Available - Book Verdict

Green, an Oklahoma Cherokee, is the Director of the American Indian Program, National Museum of American History, Smithsonian Institution; Fernandez is Community Arts Development Officer and Acting ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

The British Museum encyclopedia of native North America

Đánh giá của Người dùng  - Not Available - Book Verdict

Green, an Oklahoma Cherokee, is the Director of the American Indian Program, National Museum of American History, Smithsonian Institution; Fernandez is Community Arts Development Officer and Acting ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục