On the Death of a Child

B́a trước
Radcliffe Publishing, 2000 - 242 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
A guidebook for all professionals who work with bereaved families. Covers: characteristics of child death, grief and mourning, professional roles, general guidelines, stressful situations, talking with children, support for families, support for schools, and support services.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Incidence and characteristics of child death
3
Features of grief and mourning when a child dies
33
Professional roles
65
Teachers
97
Guidelines for stressful situations
116
Guidelines for talking with children
135
Support for families
153
Support for schools
180
Support services
198
Appendix A Useful contacts for support organisations
209
Appendix B Childrens hospices
215
Essential references
225
Index
231
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục