Encyclopedia of Library and Information Science: Volume 33 - The Wellesley College Library to Zoological Literature: A Review

B́a trước
CRC Press, 29 thg 1, 1982 - 552 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
"The Encyclopedia of Library and Information Science provides an outstanding resource in 33 published volumes with 2 helpful indexes. This thorough reference set--written by 1300 eminent, international experts--offers librarians, information/computer scientists, bibliographers, documentalists, systems analysts, and students, convenient access to the techniques and tools of both library and information science. Impeccably researched, cross referenced, alphabetized by subject, and generously illustrated, the Encyclopedia of Library and Information Science integrates the essential theoretical and practical information accumulating in this rapidly growing field."
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Thông tin thư mục