Tạp chí văn học, Số phát hành 7-12;Số phát hành 377-382

B́a trước
Viện văn học, Ủy ban khoa học xă hội Việt Nam., 2003

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Phấn đấu v́ một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
3
Đề cương văn hoá 1943 Những định hướng lớn về một nền văn hoá mới
14
Giáo sư Đinh Gia Khánh và những thành tựu về khảo cứu văn hoá và văn học
25

7 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục