Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 38,Trang 523-1010

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1993

Từ bên trong sách

Nội dung

HIGHTEMPERATURE SUPERCONDUCTORS
526
On Possible Structural Transformations during the Thermal Decomposition of Potassium Permanganate
539
Ba₂ZrO4 and Its Crystallohydrates
553
Bản quyền

12 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục