Contexts for Criticism

B́a trước
Donald Keesey
Mayfield Publishing Company, 1998 - 594 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
In this introduction to literary criticism, the major critical theories of literary interpretation-- historical, formal, reader-response, mimetic, intertextual, poststructural, and new historical-- are presented in separate chapters that include detailed introductions, theoretical essays that explain and argue the value of each theory, and applications essays in which the theories are applied to the same three literary works: William Shakespeare' s The Tempest, Kate Chopin' s The Awakening, and William Wordsworth' s Ode: Intimations of Immortality. Wordsworth' s and Chopin' s works are included in the book.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

CONTENTS
5
THEORY
13
Cleanth Brooks Irony as a Principle of Structure
28
Bản quyền

41 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục