Theophilus North: Based on the Novel by Thornton Wilder

B́a trước
Samuel French, Inc., 2004 - 81 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
It is the spring of 1926. Thirty year old Theophilus North quits his teaching post in New Jersey and embarks on a quest for fun, adventure and his place in the world. His used car breaks down in Newport, Rhode Island, and he is stranded in this city of renowned wealth. Theophilus becomes involved in the lives and troubles of Newport's residents and is changed by the lessons he learns through them. Effective with minimal sets, properties and costumes, this touching, funny and insightful charmer is exceptionally easy to produce
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Phần 1
4
Phần 2
5
Phần 3
6
Phần 4
26
Phần 5
67
Phần 6
104
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục