The British Plutarch; Or, The Biographical Entertainer: Being a Select Collection of the Lives at Large of the Most Eminent Men, Natives of Great Britain and Ireland, from the Reign of Henry VIII to George II, Both Inclusive......

B́a trước
King's authority, 1762

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

CARDINAL Wolſey
21
Sir Thomas More
57
Doctor Colet
98

2 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục