Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội

B́a trước
Nhà xuất bản Hà Nội, 2010 - 362 trang
History and progress of the science development and human resource development in Hanoi, Vietnam.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Khoa học phục vụ cho quy hoạch và xây dựng phát triển Kinh đô
18
Khoa học phục vụ cho các hoạt động kinh tế và đời sống
31
Khoa học phục vụ cho quản lư
38
Bản quyền

20 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục