Tổng tập văn học Việt Nam: trọn bộ 42 tập có chỉnh lư và bổ sung, Tập 4

B́a trước
Nhà xuất bản Khoa học xă hội, 2000
Selected works of Vietnamese authors from the 10th century to 1945.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Tuyết cung Tuyết cung
3
Tử Trạch Tử Trạch
9
Tầm Dương giang Sông Tầm Dương
15
Tiêu dẫn
475
Dạ nhị canh nhập Trầm Hào cảng thi Lúc canh hai
481
Chùm thơ ngắm trăng
488
Vọng nguyệt Ngắm trăng
495
Nam Giới hải môn Cửa biển Nam Giới
501
HOÀNG ĐỨC LƯƠNG
805
ĐỖ CẬN
813
TRẦN CẢNH
821
LÊ HIẾN TÔNG
827
LÊ TRANH
833
Phần thứ hai
847
Hội Tao đàn và thơ văn
887
Bách cốc pḥng đăng hiệp vụ ca vịnh Nhận được
895

Hải Vân quan và Tiểu dẫn Cửa ải Hải Vân và Tiểu dẫn
507
NGUYỄN TRỰC
605
LƯƠNG NHƯ HỘC
613
NGUYỄN NHƯ ĐỔ
627
ĐẶNG TUYÊN
635
NGUYỄN BÁ KỶ
641
PHÙ THÚC HOÀNH
647
ĐÀM VĂN LỄ
659
VƯƠNG SƯ
669
NGUYỄN BẢO
676
THÁI THUẬN
701
VŨ QUỲNH
741
Quân đạo thi Đạo làm vua xướng
901
Thân Nhân Trung phụng họa Thân Nhân
907
Đỗ Nhuận Phụng họa Đỗ Nhuận vâng họa
913
Kỳ khí thi Khí lạ xướng
920
Thân Nhân Trung phụng họa Thân Nhân
927
Nguyễn Tôn Mậu phụng họa Nguyễn Tôn Mậu
933
Đỗ Nhuận phụng họa Đỗ Nhuận vâng họa
940
Hồng Đức quốc âm thi tập Tiểu dẫn
949
Núi Thần Phù
961
Sen già
968
Vinh Văn Miếu
986
Bài phú Lượng như long Gia Cát Lượng như rồng
1009

Thông tin thư mục