The Art of Interpretative Speech: Principles and Practices of Effective Reading

B́a trước
Appleton-Century-Crofts, 1956 - 676 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

INTERPRETATION
3
Control in Interpretation
31
regarded as one of the most original and challenging writers
41
Bản quyền

14 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục