A Political Economy of Lebanon, 1948-2002: The Limits of Laissez-faire

B́a trước
BRILL, 1 thg 12, 2003 - 291 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This book assesses the laissez-faire strategy for economic development, based on Lebanon’s unique experience during 1948-2002. It also analyzes the country’s industrialization performance, its monetary crisis in the mid-1980s, and the dynamics of the system from a Post-Keynesian perspective.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Introduction
1
THE MARKET AND ECONOMIC DEVELOPMENT
5
A HISTORICAL PERSPECTIVE
42
CHAPTER THREE GROWTH WITHOUT DEVELOPMENT
67
CHAPTER FOUR LAISSEZFAIRE AGAINST INDUSTRY
100
CHAPTER FIVE THE REPRODUCTION OF LAISSEZFAIRE
141
CHAPTER SIX FROM CRISIS TO RECONSTRUCTION
187
CHAPTER SEVEN CONCLUDING REMARKS AND POLICY RECOMMENDATIONS
222
Statistical Appendices
233
Bibliography
277
Subject Index
289
Author Index
292
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục