Literature as Discourse: Textual Strategies in English and History

B́a trước
Johns Hopkins University Press, 1990 - 255 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Genre and Domain
21
Readers Writers and Roles
48
Style as Meaning
76
Bản quyền

6 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục