Sỏ̂ tay báo cáo viên năm 2005

B́a trước
Ban tư tưởng-văn hóa trung ương, Trung tâm thông tin công tác tư tưởng, 2005 - 495 trang
On the organisation of holidays, commemoration days, and government propaganda for 2004 and 2005 in Vietnam.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục