The Summons of Death on the Medieval and Renaissance English Stage

B́a trước
Ohio State University Press, 1987 - 334 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Answering the Summons
27
Death Takes to the Stage
50
Death as Educator
68
Death Takes an Alias
86
Medieval Summons
123
The Summons to Hell
143
The Kindly Summons
162
The Summons of Nothingness
184
Memento Mockery
214
A Choice of Deaths
250
Epilogue
277
Notes
287
Bibliography
317
Index
331
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục