Astrology Made Easy: The Influence of the Stars and Planets Upon Human Life

B́a trước
Health Research Books, 1996 - 54 trang
1 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Astrology Made Easy offers a glimpse back in time to what an astrologer was thinking in the 1890s. In the words of the author, "We present in the following pages twelve delineations or character readings which will apply to persons born under the twelve signs of the Zodiac. The writer of these sketches is well versed in metaphysics, occult sciences, philosophy, theosophy, mysticism and the wonderful truths taught by the seers, sages and Yogis of India and the Orient."
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Ines
13
AQUARIUS
TAURUS
CAPRICON
SCORPIO
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục