Annual Register: A Record of World Events

B́a trước
Alan J. Day
Cartermill International Limited, 1995 - 656 trang

Từ bên trong sách

Nội dung

PREFACE TO 236th VOLUME
1
POLAND A KempWelch BScEcon PhD Senior Lecturer
14
WESTERN CENTRAL AND SOUTHERN EUROPE
47
Bản quyền

38 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục