Female Mourning in Medieval and Renaissance English Drama: From the Raising of Lazarus to King Lear

B́a trước
Ashgate Publishing, Ltd., 2006 - 254 trang
1 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
The author looks at how the spectral resurrections of classical Marian pity in the plays of Francis Beaumont, John Fletcher, Thomas Kyd, William Shakespeare and John Webster help to work out the cultural trauma of the Reformation.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Female Mourning and Tragedy in Medieval English Drama
31
Resistant Female Grief in the Lazarus Plays
37
Maternal Mourning and Tragedy in the Nativity and Passion Plays
55
Residual Lament in the Resurrection Plays
77
Deranging Female Lament in Renaissance Tragedy
101
Constance and the Claims of Passion
119
Mourning and Communal Memory in Shakespeares Richard III
135
Monstrous Mourning Women in Kyd Shakespeare and Webster
155
The Gendered Poetics of Tragedy in Shakespeares Hamlet
171
Inverting the Pietà in Shakespeares King Lear
201
Bibliography
221
Index
241
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Đoạn trích phổ biến

Trang 223 - The Book of the Common Prayer and Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, after the use of the Church of England.

Giới thiệu về tác giả (2006)

Katharine Goodland is Assistant Professor of English at the City University of New York's College of Staten Island, USA.

Thông tin thư mục