Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 1

B́a trước
Chemical Society., 1962

Từ bên trong sách

Nội dung

Zvyagintsev O E and A V Nikolaev Abram
1
Lapitskii A V Yu P Simanov and E P Artamonova
36
Ormont B F The Modern Theory of Complex Compounds
74
Bản quyền

48 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục