A Loose Canon: Essays on History, Modernity and Tradition

B́a trước
Connor Court Publishing Pty Ltd, 2007 - 172 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
In this collection of essays, Coman ranges over a vast tapestry of experiences from ferreting rabbits, to the pleasures of reading the Odyssey and listening to church bells. Religion, philosophy, modern music, Freddie Ayer's 'amorous dalliances' and Chinese ghost stories - it's all here in this eclectic compilation. The essays will delight both the serious and the casual reader.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Never Say Die
19
La Austrialia del Espiritu Santo
39
A Pestilence of Flesh
52
The Sickness Unto Death
66
Mr Tungs Fox Tenants
91
Philosophy and Ethics
108
The Enemy of Permanent Things
123
The Fisher King and the Siege Perilous
139
The Doof Doof Music
156
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục