The Formation of the Mughal Empire

B́a trước
Oxford University Press, 1989 - 206 trang
This history of the Mughal empire examines the rituals of the Mughal court, the process of the empire's expansion, and Akbar's political and administrative initiatives in order to explain the fundamental characteristics of the Mughal polity. Streusand also places Mughal institutions and
practices in their political and cultural contexts to explain how the Mughal ruling class coalesced from heterogeneous groups that retained their own identities.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

IN THE BEGINNING
23
THE PROCESS OF EXPANSION
51
FIRST INITIATIVES
82
Bản quyền

5 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục