The Complete Idiot's Guide to Shakespeare

B́a trước
Penguin, 1999 - 380 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Introduces Shakespeare's plays, sonnets, and narrative poems, and discusses major themes, characters, and dramatic techniques
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Contents
1
The Renaissance 101
13
Shakespeares Theater
25
The Plays the Thing
37
Words to the Wise
44
DoItYourself Insults
58
ShakenBacon
68
The Comedy of Errors and Two Gentlemen of Verona
85
Romeo and Juliet
193
Julius Caesar
203
Othello the Moor of Venice
213
King Lear
225
Macbeth
235
Antony and Cleopatra
247
Coriolanus and Timon of Athens
257
Romances
267

The Taming of the Shrew and Loves Labors Lost
97
A Midsummer Nights Dream and The Merchant
109
The Merchant of Venice
116
As You Like It and Much Ado About Nothing
123
Twelfth Night and The Merry Wives of Windsor
135
Problem Plays
145
Troilus and Cressida
155
Measure for Measure
163
Tragedies
171
Hamlet
181
Pericles Prince of Tyre and Cymbeline
281
Histories
291
King Richard III King Richard II
305
King John King Henry IV Part I
315
King Henry IV Part II King Henry V King Henry VIII
327
Poems and Sonnets
341
The Sonnets
353
Appendices
365
74
371
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục