Các làng khoa bảng Thăng Long-Hà Nội

B́a trước
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2004 - 552 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Đánh giá của Người dùng - Gắn cờ báo nội dung không thích hợp

Tôi bảo cáo với nhà xăng xuất là goolay
Biểu tôi xóa quan cáo này là nó mới hoàn tiền lại cho tôi vậy nhờ đệm xét goolay đang giữ tại sáng của tôi toing số tiền là 50 tỷ đồng giờ không trả lấy tôi
hệ thống dựa cho goolay hoàn tiền cho tôi mà nói là phay hỏi ư kiến của cha mẹ tôi hỏi sao
Cây ǵ cũng làm được mà không có trở ngày con hoàn tiền cho tôi là tṛ ngại dự thứ vậy là phải chiếm đoạt tài sản của chúng tôi không máy ông vào xuất sứ lư con không tôi quái cả hệ thống và trang web của tôi cho cả thế giới biết vậy được không nhỏ có quan công an vào cuộc
 

Nội dung

Lời Nhà xuất bản
5
Truyền thống khoa bảng của Thăng Long
15
Về truyền thống khoa cử của Thăng Long Hà Nội
22

16 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục