The Loves of Shakespeare's Women

B́a trước
Nick Hern Books, 2001 - 112 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Here are the famous speeches from Juliet--Come, night! Come, Romeo!--and from Portia--The quality of mercy...--but also less familiar ones from Viola, Hermia, Isabella and Cressida. These younger characters make up the first half of the book, while the second half is devoted to maturer women like Lady Macbeth--How tender 'tis to love the babe that milks me--Gertrude, Mistress Quickly, Cleopatra and Queen Katherine.

 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

II
29
III
33
V
35
VI
38
VIII
40
IX
48
XI
51
XIII
52
XVIII
61
XIX
65
XX
66
XXI
68
XXII
70
XXIII
72
XXIV
75
XXV
78

XIV
54
XV
55
XVI
58
XVII
59
XXVII
79
XXVIII
84
XXIX
86
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục