Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 34,Trang 1-924

B́a trước
Chemical Society., 1989

Từ bên trong sách

Nội dung

A covertocover translation of Zhurnal Neorganicheskoi Khimii January 1989 Volume 34 Number
1
A covertocover translation of Zhurnal Neorganicheskoi Khimii February 1989 Volume 24 Number
2
Interaction of some divalent cations with phthalic acid 15 27
15
Bản quyền

17 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục