Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 36,Trang 923-1810

B́a trước
Chemical Society., 1991

Từ bên trong sách

Nội dung

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF INORGANIC COMPOUNDS
923
A study of the reaction by which gadolinium oxide iodide is prepared 936 1658
936
The influence of pressure and temperature of the properties and structure of iron 953 1689
953
Bản quyền

10 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục