At Face Value: The Life and Times of Eliza McCormack and John White

B́a trước
McGill-Queen's Press - MQUP, 1992 - 262 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
In a parish register in Ireland, Akenson discovered a record naming an Eliza McCormack White as John's sister. Employing imaginative reconstruction, he proposes that Eliza McCormack, a transvestite prostitute who was in central Canada at the time John White arrived on the Canadian scene, was actually John's sister. Further, he suggests that John White can be best understood by recognizing that he was in fact Eliza!
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

The Real World
3
Mumming
19
Hard Roads
40
Rites of Passage
64
NEW DIMENSIONS
83
Blush to Remember
85
Prospecting
98
Hard Graft
113
Civic Sense
156
Gathering Force
163
The Peoples Choice
177
Loyalties
188
CHANGING FORTUNES
203
Lapses
205
Assay
218
Postscript
223

Emancipation
131
MY OWN
143
Home and Hearth
145
A Note on Sources
225
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (1992)

Donald Harman Akenson is Douglas Professor of Canadian and Colonial History, Queen's University, the world's leading scholar on the Irish diaspora, and the author of several major works on the history of Judaism and Christianity.

Thông tin thư mục