Guyana National and Regional Elections, 28 November 2011

B́a trước
Commonwealth Secretariat, 2012 - 44 trang
The Report of the Commonwealth Observer Group for Guyana s General and Regional Elections, held on 28 November 2011. The Group was led by the Honourable Denis Marshall QSO, former minister in the New Zealand government, and comprised 13 eminent persons in total."
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Letter of Transmittal
1
The Election Campaign
14
New Media
19
Annexes
34
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục