Soviet Military Deception in the Second World War

B́a trước
Psychology Press, 1989 - 644 trang
0 Bài đánh giá
First published in 1989. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Tài liệu tham khảo sách này

Tất cả kết quả T́m kiếm Sách »

Giới thiệu về tác giả (1989)

David M. Glantz and Jonathan M. House have collaborated on all three volumes of the Stalingrad Trilogy, as well as on the books When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler and The Battle of Kursk. A retired U. S. Army colonel fluent in Russian, Glantz is the author of numerous books, including The Battle for Leningrad, 19411944; Colossus Reborn: The Red Army at War, and Red Storm over the Balkans: The Failed Soviet Invasion of Romania. House is the author of Combined Arms Warfare in the Twentieth Century.

Thông tin thư mục