Resource-poor Farmer Participation in Research: A Synthesis of Experiences from Nine National Agricultural Research Systems

B́a trước
International Service for National Agricultural Research, 1989 - 37 trang
Participation of resource-poor farmers in research; Context of resource-poor farmer participation in research; Meetings: a tool for strengthening farmer participation; Lessons and implications for research managers,

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục