Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 48,Số phát hành 1-4

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 2003

Từ bên trong sách

Nội dung

Vol 48 No 1
1
Synthesis and Magnetic Properties of a Complex Oxide Ca3Cuo 5Ni0 5MnO6
7
Thermal Dissociation of LnMn2O5 Ln Y Pr Nd Sm Lu in
13
Bản quyền

43 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục