The Excellent Manager's Companion

B́a trước
Gower Publishing, Ltd., 1998 - 187 trang
1 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
With The Excellent Manager's Companion in your desk drawer, you'll be equipped with succinct guidance on today's most talked-about business issues. And you'll know which books to turn to when you really do need more detailed guidance on a specific topic.Twenty-one chapters look at key topics, ranging from corporate culture to customer orientation, and from innovation to influencing people. Each chapter is organized around standard sections, which makes 'dipping' into the book quick, easy, and rewarding.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Employee commitment
11
Corporate strategy
25
Customer orientation
45
Innovation
67
Global management
85
The learning organization
101
Financial management
121
Healthy living
139
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục