The Annual Register of World Events, Tập 199

B́a trước
Ivison Stevenson Macadam
Longmans, Green and Company, 1958
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

HISTORY OF THE UNITED KINGDOM
1
CANADA
47
SCOTLAND 66 WALES 68 NORTHERN IRELAND 71
71
AUSTRALIA 85NEW ZEALAND 90
90
THE UNION OF SOUTH AFRICA 94THE FEDERATION OF RHODESIA
106
INDIA 109PAKISTAN 116CEYLON 121THE FEDERATION
127
INTERNATIONAL ORGANIZATION
139
REGIONAL AND SPECIALIST ORGANIZATIONS
161
FRANCE AND FRENCH UNION 214 SWITZERLAND 220ITALY 222
222
INTRODUCTION 287TURKEY 289 ISRAEL 292PERSIA 297
297
BURMA 329THAILAND 330VIETNAM 331CAMBODIA 332
332
LATIN AMERICA 351 ARGENTINA 354BRAZIL 357CHILE 358
358
Introduction 450Art Architecture and Archaeology 450
450
INTERNATIONAL
470
DOCUMENTS AND REFERENCE
506
OBITUARY
517

THE UNITED STATES OF AMERICA
183
THE U S S
204
CHRONICLE OF EVENTS
526
169

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục