The Penguin Dictionary of Quotations

B́a trước
Penguin Books, 1960 - 663 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Tired of knocking at Preferments door downs Thyrsis
14
Waiting for the spark from heaven to fall 26 The bloom is gone and with the bloom
60
Still nursing the unconquerable hope The hope once crushed less quick
139
Shy traffickers the dark Iberians come the loved hillside Ib 238
238
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục