A-B-A-B-A—a Book of Pattern Play

B́a trước
Millbrook Press ™, 1 thg 1, 2014 - 32 trang

In this playful look at patterns, Brian P. Cleary and Brian Gable provide many examples of repeating sequences of shapes, colors, objects, and more. The comical cats of the wildly popular Words Are CATegorical® series show how patterns can be found all around us. Peppy rhymes, goofy illustrations, and kid-friendly examples make pattern practice fun!

 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Giới thiệu về tác giả (2014)

Brian P. Cleary is the author of the Words Are CATegorical®, Math Is CATegorical®, Food Is CATegorical™, and Animal Groups Are CATegorical™ series, as well as several picture books. He lives in Cleveland, Ohio.

Brian Gable is the illustrator of many of the best-selling Words Are CATegorical® books, as well as the Math Is CATegorical® series. Mr. Gable lives in Toronto, Canada.

Thông tin thư mục