Cultural Exchange Between European Nations During the Renaissance: Proceedings of the Symposium Arranged in Uppsala by the Forum for Renaissance Studies of the English Department of Uppsala University, 5-7 June 1993

B́a trước
Gunnar Sorelius (red.), Michael Srigley
Academiae Upsaliensis, 1994 - 244 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
The cultural interplay between the different nations of Europe during what is traditionally called the Renaissance is the common topic of the eighteen essays collected in this volume. They represent a wide spectrum of interests and specializations including discussion and challenge of some fundamental concepts associated with the period. Some of the subjects are interdisciplinary, dealing with the interrelationship between the arts, for example the use of illustrations in books.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Preface
7
Lars Burman
33
Roy Eriksen
69
Bản quyền

8 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục