The Anatomy and Philosophy of Expression: As Connected with the Fine Arts

B́a trước
George Bell and Sons, York Street, Covent Garden, 1877 - 254 trang

Từ bên trong sách

Nội dung

INTRODUCTION Comparison of Ancient and Modern Art
15
Changes from Infancy to
42
42
65

8 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục