Giáo tŕnh lư thuyết xác suất và thống kê toán

B́a trước
Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Lư thuyết xác suất, biến cố ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng. Thống kê toán, cơ sở lư thuyết mẫu, phân tích phương sai, phân tích tương quan và hồi quy.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thông tin thư mục