The Annual Register, 1996: A Record of World Events

B́a trước
Alan J. Day
Worldwide Government Directories, Incorporated, 1997 - 608 trang

Từ bên trong sách

Nội dung

CHINA TAIWAN HONG KONG Robert F Ash MScEcon PhD Director EUChina
4
ROMANIA Gabriel Partos Eastern European Analyst BBC World
8
An Early Start to Electioneering
11
Bản quyền

50 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục