The heroines of Shakspeare, comprising the principal female characters in the plays, engr. [under the direction of C. Heath] from drawings by eminent artists, with letterpress extr. from the text in Engl. and Fr. and critical essays on each of the characters

B́a trước
1848
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Thông tin thư mục