Merchant of Venice. As you like it. All's well that ends well. Taming of the shrew. Winter's tale, Love's labour's lost

B́a trước
T. Cadell, 1828
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Đoạn trích phổ biến

Trang 7 - All that glisters is not gold ; Often have you heard that told : Many a man his life hath sold, But my outside to behold : Gilded tombs do worms infold4.

Thông tin thư mục