Communication Disorders in Multicultural Populations

B́a trước
Butterworth-Heinemann, 2002 - 524 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This textbook provides a framework for speech-language pathology students and speech-language pathologists to develop an understanding of the many issues related to providing clinical services to individuals from diverse cultures who have various linguistic backgrounds.

* Written by leading experts in communication disorders from diverse cultures
* New chapters on bilingual development and research methodology
* Focuses on current research related to specific communication disorders such as stuttering, dysphagia, and hearing disorders including cochlear implants

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

African Americans in the Americas
33
Asian and Pacific American Cultures
71
Middle Eastern and Arab American Cultures
113
Bản quyền

12 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục