The Plays of William Shakespeare,: In Eight Volumes, with the Corrections and Illustrations of Various Commentators;

B́a trước
J. and R. Tonson, C. Corbet, H. Woodfall, J. Rivington, R. Baldwin [and 6 others in London], 1765

Từ bên trong sách

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục