Niên giám thó̂ng kê năm ...

B́a trước
Cục thó̂ng kê tỉnh Kiên Giang, 2010

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Dân số Lao động
27
Tài khoản quốc gia Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm
45
Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất cá thể
75

5 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục