Niên giám thó̂ng kê năm ...

B́a trước
Cục thó̂ng kê tỉnh Kiên Giang, 2010

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Dân số Lao động
27
Tài khoản quốc gia Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm
43
Đầu tư
61

6 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục