International Security and the United States: An Encyclopedia, Tập 2

B́a trước
Karl R. DeRouen, Paul Bellamy
Greenwood Publishing Group, 2008 - 976 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Introduction xi
529
Nigeria
542
North Korea
556
Pacific Island States
572
Paul Bellamy
576
Pakistan
593
Afghanistan 1
597
Philippines
614
Sri Lanka
728
Sudan
743
Syria
768
Taiwan
783
Thailand
801
Turkey
828
Uganda
852
United Kingdom
872

Russia
628
The Democratic Republic of Congo 209
650
Saudi Arabia
666
Somalia
684
South Africa
705
Algeria 29
930
Egypt 225
938
Brazil 102
943
Judith Fretter
969
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục